A PHYSICOCHEMICAL AND PHARMACOLOGICAL STUDY OF THE NEWLY SYNTHESIZED COMPLEX OF ALBENDAZOLE AND THE POLYSACCHARIDE ARABINOGALACTAN FROM LARCH WOOD

Название : A PHYSICOCHEMICAL AND PHARMACOLOGICAL STUDY OF THE NEWLY SYNTHESIZED COMPLEX OF ALBENDAZOLE AND THE POLYSACCHARIDE ARABINOGALACTAN FROM LARCH WOOD

Издано : Current Drug Delivery // 2015. Т. 12. № 5. С. 477-490

Авторы : Chistyachenko Y.S., Meteleva E.S., Dushkin A.V., Lyakhov N.Z., Pakharukova M.Y., Katokhin A.V., Mordvinov V.A., Polyakov N.E., Khalikov S.S., Varlamova A.I., Glamazdin I.I., Arkhipov I.A., Khvostov M.V., Tolstikova T.G.

/media/jornal/2015/page/747

 

Scroll to top