EXOGENOUS POLYAMINES AS INDUCERS OF BETA-LACTAM BIOSYNTHESIS IN A. CHRYSOGENUM

Название : EXOGENOUS POLYAMINES AS INDUCERS OF BETA-LACTAM BIOSYNTHESIS IN A. CHRYSOGENUM

Издано : FEBS Journal // 2013. Т. 280. № S1. С. 579.

Авторы : Zhgun A.A., Kalinin S.G., Dumina M.V., Novak M.I., Domracheva A.G., Dzhavakhiya V.V., Petuhov D.V., El’darov M.A., Bartoshevitch Y.E.

/media/jornal/2013/page/968

 

Scroll to top