MONITORING OF PHYTOPHTHORA INFESTANS POPULATIONS OF THE EUROPEAN PART OF RUSSIA IN 2008-2011: A PHENOTYPIC AND GENOTYPIC STUDY

Название : MONITORING OF PHYTOPHTHORA INFESTANS POPULATIONS OF THE EUROPEAN PART OF RUSSIA IN 2008-2011: A PHENOTYPIC AND GENOTYPIC STUDY

Издано : Journal of Plant Pathology // 2013. Т. 1. № SUPPL. С. S1.40-S1.41.

Авторы : Statsyuk N., Kuznetsova M., Kozlovskaya I., Kozlovsky B., Morozova E., Ulanova T., Smetanina T., Filippov A., Elansky S., Milyutina D., Pobedinskaya M.

/media/jornal/2013/page/969

 

Scroll to top