VIRULENCE OF ALTERNARIA STRAINS TOWARD POTATO AND TOMATO CULTIVARS

Название : VIRULENCE OF ALTERNARIA STRAINS TOWARD POTATO AND TOMATO CULTIVARS

Издано : PPO-Special Report // 2015. № 17. С. 121-126

Авторы : Kokaeva L.Yu., Kudryavtseva N.N., Pobedinskaya M.A., Statsyuk N.V., Zaitchik B.T., Elansky S.N., Statsyuk N.V.

/media/jornal/2015/page/858

 

Scroll to top