STRAIN IMPROVEMENT OF STREPTOMYCES XANTHOCHROMOGENES RIA 1098 FOR ENHANCED PRAVASTATIN PRODUCTION AT HIGH COMPACTIN CONCENTRATIONS

Название : STRAIN IMPROVEMENT OF STREPTOMYCES XANTHOCHROMOGENES RIA 1098 FOR ENHANCED PRAVASTATIN PRODUCTION AT HIGH COMPACTIN CONCENTRATIONS

Издано : Indian Journal of Microbiology // 2015. Т. 55. № 4. С. 440-446

Авторы : Dzhavakhiya V.V., Voinova T.M., Glagoleva E.V., Petukhov D.V., Ovchinnikov A.I., Kartashov M.I., Kuznetsov B.B., Skryabin K.G.

/media/jornal/2015/page/748

 

Scroll to top